PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza strategii radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek zaangażowanych w pracę oddziałów zakaźnych w dobie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Division of Medical Sociology and Social Pathology, Department of Social Medicine, Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdańsk, Poland
 
2
Department of General Surgery and Oncological Surgery, Specialist Hospital in Kościerzyna, Poland
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 31-10-2023
 
 
Data akceptacji: 14-11-2023
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Ewa Lemska   

Division of Medical Sociology and Social Pathology, Department of Social Medicine, Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdańsk, Tuwima 15, 80-210 Gdańsk, Poland.
 
 
Acta Elbingensia 2023;50(1):39-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Stres można zdefiniować jako negatywną reakcję organizmu na sytuację, która zakłóca jego naturalną równowagę. Wybuch pandemii COVID-19 i sposób, w jaki zmieniła ona nasz świat, stał się czynnikiem zdecydowanie stresogennym. Grupą szczególnie narażoną na zakażenie wirusem Sars-CoV-2 oraz na wysoki poziom stresu w okresie pandemii była grupa pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy stali na pierwszej linii frontu walki o ludzkie życie.

Cel:
Celem pracy była analiza strategii radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek i pielęgniarzy zaangażowanych w pracę oddziałów zakaźnych w dobie pandemii COVID-19.

Materiał i metody:
Głównymi metodami użytymi dla potrzeb pracy były metoda szacowania oraz metoda sondażu diagnostycznego. Metodą pomocniczą w pracy była metoda analizy piśmiennictwa. W celu uzyskania materiału do badań przeprowadzono badanie ankietowe online w 2021 r. z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz inwentarza do pomiaru radzenia sobie ze stresem mini-COPE. Uzyskano 201 odpowiedzi. Udział w badaniu był dobrowolny, a odpowiedzi w pełni anonimowe.

Wyniki i ich omówienie:
Badanie własne wykazało, że poziom stresu przed pandemią był istotnie niższy niż w trakcie jej trwania. Na ocenę poziomu stresu przed i w trakcie pandemii wpływ miały takie czynniki, jak płeć, wiek i staż pracy. Kobiety częściej wykazywały wyższy poziom stresu w trakcie pandemii. W badaniu autorskim dominującym stylem radzenia sobie ze stresem wśród respondentów był styl aktywnego radzenia sobie. Wraz z wiekiem badanych wzrastała częstotliwość wyboru strategii aktywnego radzenia sobie ze stresem.

Wnioski:
1. Dominującym stylem radzenia sobie ze stresem wśród respondentów był styl aktywnego radzenia sobie. 2. Wraz z wiekiem badanych wzrastała częstość wyboru stylu aktywnego radzenia sobie w sytuacji stresowej.

FINANSOWANIE
Nie zgłoszono.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono.
 
REFERENCJE (12)
1.
Kaczmarska A, Curyło-Sikora P. Problematyka stresu – przegląd koncepcji. Hygeia Publ Health. 2016;51(4):317–321.
 
2.
European Agency of Safety and Health at Work. OSH in Figures: Stress at Work – Facts and Figures. Luxembourg: European Communities; 2009.
 
3.
World Health Organization. COVID-19 Explorer. https://worldhealthorg.shinyap.... Accessed: 2021.11.12.
 
4.
Biegańska-Banaś J, Makara-Studzińska M. Strategie radzenia sobie stosowane w grupie pielęgniarek pracujących w warunkach pandemii COVID-19. Nurs Probl. 2020;28(1):1–11. https://doi.org/10.5114/ppiel.....
 
5.
Zdziebło K, Zboina B, Stępień R, Mędrykowska A. Stres zawodowy jako czynnik determinujący jakość życia w opinii pielęgniarek. Pol J Health Fitness. 2015;(1):57–71.
 
6.
Kowalczuk K, Krajewska-Kułak E, Rolka H, Kondzior D, Sarnacka E. Psychospołeczne warunki pracy pielęgniarek. Hygeia Publ Health. 2015;50(4):621–629.
 
7.
Majchrowska G, Tomkiewicz K. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki–wyniki badań pielęgniarek z SOR ZZOZ Cieszyn. Pielęg Pol. 2015;3(57):267–271.
 
8.
Sygit-Kowalkowska E. Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna. Hygeia Publ Health. 2014;49(2):202–208.
 
9.
Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2012.
 
10.
Burba M, Gotlib J. Ocena występowania stresu w grupie pielęgniarek zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Pielęg Pol. 2017;1(63):54–61.
 
11.
Grzelak L, Szwarc P. Wpływ pracy w czasie pandemii covid-19 na stres personelu pielęgniarskiego. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu. 2021;6(1):7–21. https://doi.org/10.21784/IwP.2....
 
12.
Piernikowska A., Podsiadły D. Strategie radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek. Innow Pielęgniarstwie Nauk Zdr. 2019;1(4):50–68.
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top