PL EN

Cele i zakres

 
Acta Elbingensia (Acta Elbing) to multidyscyplinarne czasopismo naukowe, które publikowane jest od 2003 roku. Acta Elbing preferuje artykuły naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których autorami są zarówno naukowcy, jak też wyróżniający się studenci i klinicyści pochodzący nie tylko z regionu, ale również z różnych ośrodków akademickich i klinicznych kraju i świata.
Celem czasopisma jest działanie na rzecz rozwoju naukowego regionu i włączanie jego przedstawicieli, zwłaszcza młodych naukowców i praktyków, w ogólnoświatową dyskusję i wymianę wiedzy i idei, a także zachęcanie ich do integracji i nawiązywania współpracy ponadregionalnej, której dalekosiężnym celem jest budowanie silnej międzynarodowej wspólnoty naukowej.
Głównym obszarem zainteresowania czasopisma są artykuły z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne, nauki o kulturze fizycznej). W czasopiśmie publikowane są też artykuły interdyscyplinarne, z pogranicza innych dziedzin i dyscyplin naukowych, o dużej wartości poznawczej i naukowej związane z medycyną.
Acta Elbing ukazuje się raz w roku, w grudniu, w wersji cyfrowej i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja cyfrowa. Artykuły publikowane są bez zwłoki w trybie wolnego dostępu, a koszty związane z ich publikacją uczelnia ponosi ze środków własnych. W razie pozyskania dofinansowań zewnętrznych informacja ta będzie umieszczona na stronie czasopisma.
Acta Elbing jest zarejestrowane w międzynarodowej bazie ISSN pod numerem: Linking ISSN 1730-9980.
W czasopiśmie publikowane są następujące typy artykułów: prace oryginalne, prace kazuistyczne, prace przeglądowe i listy do redakcji.
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top