PL EN

Procedura recenzji

 
 • Nadesłane teksty po potwierdzeniu kompletności i zgodności z profilem czasopisma i wytycznymi Redakcji poddane są wstępnej ocenie dokonywanej przez redaktora tematycznego. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.
 • Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji) autora. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny.
 • Recenzje są obustronnie anonimowe.
 • Recenzent ocenia pracę pod względem trafności sformułowania tytułu, streszczenia, doboru słów kluczowych, sformułowania celu i wniosków, rzetelności i adekwatności metod i interpretacji wyników, oryginalności i ważkości problemu, zakresu wykorzystanej literatury.
 • Ocena recenzenta ma być obiektywna i dotyczyć jedynie kwestii merytorycznych.
 • Recenzent wspomaga Redakcję w podejmowaniu decyzji i wszelkie uwagi do pracy mogą być zgłaszane jedynie za pośrednictwem systemu Editorial System. Recenzent, przyjmując zaproszenie do wykonania recenzji, zobowiązuje się do jej wykonania we wskazanym terminie, a w razie jakichkolwiek przeszkód informuje o tym Redakcję, aby umożliwić wybór innych recenzentów.
 • Wszystkie elementy pracy przesłane do recenzji należy traktować jak dokumenty poufne. Udostępnianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne.
 • Informacje objęte tajemnicą zawodową lub pomysły pozyskane w procesie recenzji pozostają poufne i nie mogą zostać wykorzystane do osiągnięcia osobistych korzyści. Recenzent jest zobowiązany zgłosić każdy potencjalny konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z którymkolwiek z Autorów.
 • Recenzja sporządzana jest w cyfrowym formularzu recenzji. Recenzent, dokonując oceny, posługuje się skalą punktową w zakresie 0–5. Formularz umożliwia wprowadzenie szczegółowych komentarzy i uwag przeznaczonych tylko do Redakcji.
 • Recenzent, po dokonaniu oceny, nadaje artykułowi swoją decyzję: zaakcepuj bez zmian, zaakceptuj po zmianach, zaakceptuj po uwzględnieniu uwag Recenzenta, zaakceptuj po zweryfikowaniu wprowadzenia uwag Recenzenta, odrzuć.
 • Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu i Redakcji. Do poprawionej wersji artykułu autor załącza odpowiedzi na recenzje.
 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Redaktora Naczelnego.
 • Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
 • Lista recenzentów wykonujących recenzję w danym roku jest publikowana na koniec każdego kolejnego roku na stronie czasopisma w zakładce „Recenzenci”.
 • Recenzent, który wykonał recenzję pracy w danym roku kalendarzowym, otrzymuje pisemne zaświadczenie o jej wykonaniu.
 • Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.


Uproszczony formularz recenzji
Formularz recenzji.pdf
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top