PL EN

Wskazówki edytorskie

 
 • Tekst manuskryptu należy złożyć w formie edytowalnego pliku tekstowego (.doc, .docx, .rtf.), pozbawionego wszelkich elementów umożliwiających jednoznaczną identyfikację autorów (w szczególności dane osobowe i afiliacje).
 • Ryciny (rysunki, wykresy i zdjęcia) należy załączyć jako dodatkowe pliki graficzne o jakości umożliwiającej ich publikację i realizację poligraficzną.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać odpowiednio: praca oryginalna – 10 stron znormalizowanych tekstu, praca kazuistyczna lub przeglądowa – 8 stron znormalizowanych tekstu, list do redakcji – 2 strony znormalizowane tekstu.
 • Podanie numeru ORCID nie jest konieczne, ale zalecane, gdyż pozwala na ich jednoznaczną identyfikację.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na kompletność i właściwą kolejność autorów oraz poprawność ich poprawność afiliacji, gdyż możliwość późniejszych zmian w tym zakresie jest ograniczona.
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim, odzwierciedlające strukturę artykułu, nie powinno przekroczyć 250 słów dla każdej wersji językowej.
 • Artykuły oryginalne i poglądowe powinny mieć strukturę: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ I METODY, WYNIKI, DYSKUSJA, WNIOSKI, PIŚMIENNICTWO.
 • Artykuły kazuistyczne powinny mieć strukturę: WPROWADZENIE, CEL PRACY, OPIS PRZYPADKU, DYSKUSJA, WNIOSKI, PIŚMIENNICTWO.
 • Listy do redakcji powinny mieć strukturę: WPROWADZENIE, CEL PRACY, DYSKUSJA, WNIOSKI, PIŚMIENNICTWO.
 • Praca powinna być przygotowana z zachowaniem zasad pisowni polskiej lub angielskiej. Czcionka: Times New Roman; stopień pisma: tekst główny 12 pkt, przypisy i tabele 10 pkt; interlinia: 1,5; wcięcia akapitowe: 1,25.
 • W przypadku stosowania skrótu przy pierwszym jego wystąpieniu należy podać go w nawiasie, za pełnym brzmieniem wyrażenia, które ma zastępować.
 • Tabele powinny być opatrzone tytułem i numeracją ciągłą (Tabela 1, tabela 2 itd.). W tekście głównym należy zamieścić odniesienie do każdej tabeli. Objaśnienia do tabeli zamieszczamy bezpośrednio pod tabelą.
 • Ryciny powinny być opatrzone opisem i numeracją ciągłą (Rycina 1, rycina 2). Nie należy stosować oddzielnej numeracji dla fotografii, rysunków i wykresów.
 • Należy stosować jednostki miar z układu SI.
 • Piśmiennictwo należy podać zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście, zgodnie ze standardem AMA. Każda kolejna pozycja musi być opatrzona numerem porządkowym, który podajemy jako odnośnik w tekście głównym.
  Przykłady opisu bibliograficznego cytowanych źródeł:

  Monografia jednego autora
  Głuszka J. Współczesna terapia nadciśnienia tętniczego. Poznań: Termedia; 2008:15–26.

  Monografia więcej niż trzech autorów
  Mamcarz A, Jankowski P, Baska A, et al. Lipidologia co koniecznie należy wiedzieć? Warszawa: PZWL; 2022:10–82.

  Artykuł w czasopiśmie
  Cardamone F, Zhan Y, Iovino N, et al. Chromosome conformation capture followed by genome-wide sequencing (Hi-C) in drosophila embryos. Methods Mol Biol. 2023;2655:41–55. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3143-0_4.

  Źródła internetowe
  AHA. Cardiomyopathy. https://www.heart.org/en/health-topics/cardiomyopathy. Accessed: 28.06.2023.
  •  
   ISSN:1730-9980
   Journals System - logo
   Scroll to top