PL EN

Regulamin redakcji

 
 • Acta Elbingensia publikuje artykuły naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Czasopismo publikuje artykuły oryginalne, kazuistyczne, przeglądowe, a także listy do redakcji.
 • Czasopismo prowadzone jest w modelu otwartego dostępu (Open Access) na zasadach wybranej przez Autora licencji Creative Commons:
  – CC‐BY‐NC (Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe), https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
  – CC‐BY‐NC‐ND (Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
  – CC‐BY‐NC‐SA (Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
 • Publikacja artykułów jest nieodpłatna.
 • Artykułu mogą zostać przygotowane w języku polskim lub angielskim. W przypadku artykułów polskojęzycznych istotne matadane należy podać również w języku angielskim.
 • Artykuł przeznaczony do publikacji należy złożyć wyłącznie w systemie Editorial System, dostępnym na stronie czasopisma www.actaelbingensia.pl.
 • Artykuł zgłaszany do publikacji musi być całkowicie oryginalny i wolny od niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów i źródeł. Nie dopuszcza się artykułów wcześniej publikowanych lub które zostały złożone do publikacji w innym czasopiśmie. Niedopuszczalne jest nieujawnianie nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, jako autora lub współautora pracy (ghostwriting), a także to wprowadzenie nazwiska osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację jest znikomy albo w ogóle nie miał miejsca (guest authorship). Każda zgłoszona praca może zostać poddana procedurze antyplagiatowej za pomocą systemu SimilarityCheck (CrossRef).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i poprawek. Wszelkie zasadnicze zmiany tekstu będą uzgadniane z Autorem.
 • Po złożeniu artykułu inicjowana jest procedura redakcyjno-wydawnicza. Jej kolejne etapy to:
  a) wstępna weryfikacja artykułu pod względem kompletności i zgodności z wytycznymi edytorskimi – decyzja o procedowaniu artykułu, konieczności wprowadzenia korekt autorskich lub odrzucenie artykułu jako niezgodnego z profilem czasopisma lub standardami edytorskimi,
  b) wstępna recenzja wewnętrzna przeprowadzona przez przypisanego do artykułu Redaktora Tematycznego, w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym – decyzja o przesłaniu artykułu do recenzji, korekty autorskiej lub odrzuceniu,
  c) podwójnie ślepa recenzja (co najmniej 2 niezależnych recenzentów) – decyzja o przyjęciu artykułu (wstępne przyjęcie artykułu do publikacji), konieczności korekty autorskiej lub odrzuceniu artykułu; redakcja dobiera recenzentów w sposób, który pozwoli uniknąć konfliktu interesów między autorem i recenzentem,
  d) prace redakcyjno-wydawnicze – skład, łamanie, redakcja i korekta językowa, redakcja statystyczna, korekta autorska (jedynie zmiany niemające wpływu na kwestie merytoryczne) i podpisanie umowy wydawniczej,
  e) nadanie numeru DOI i publikacja artykuły w trybie „w druku” na stronie czasopisma.
 • Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.
 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Redaktora Naczelnego, który wydaje swoją decyzją po uważnym rozpoznaniu sprawy, zasięgając w razie konieczności opinii innych organów, np. komisji ds. bioetycznych lub Rady Naukowej.
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top