PL EN

Standardy etyczne

 
Acta Elbingensia we wszystkich swych działaniach kieruje się ściśle zasadami etyki wydawniczej, które mają przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Zasady te są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics), dotyczą wszystkich etapów procesu wydawniczego i obowiązują wszystkich jego uczestników, w szczególności wydawcę, autorów, redaktorów i recenzentów.

WYDAWCA
Wydawca deklaruje ścisłe przestrzeganie wytycznych COPE i opracowanej polityki wydawniczej.
Wydawca nie będzie ingerował w podejmowanie decyzji redakcyjnych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki wydawniczej Wydawca informuje o tym redaktora Naczelnego, który podejmie stosowną decyzję.
Osoby wykonujące na rzecz wydawcy jakiekolwiek prace dotyczące czasopisma zobowiązani są do przestrzegania zasady poufności i rzetelności.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Zespół Redakcyjny wspiera działania Redaktora Naczelnego w celu sprawnego i właściwego przebiegu procesów wydawniczych.

Niezależności decyzji
Zespół Redakcyjny Acta Elbingensia jest niezależny i podlega jedynie Redaktorowi Naczelnemu, który pełni funkcję najwyższej instancji.
Zespół Redakcyjny może zasięgać opinii Rady Naukowej, która jest organem doradczym.

Obiektywność
Zespół Redakcyjny ocenia nadesłane manuskrypty wyłącznie pod względem merytorycznym, bez względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autorów.

Poufność
Wszelkie informacje dotyczące nadesłanych prac oraz dokonanych ocen są poufne i nie mogą być ujawniane osobom niebiorącym udziału w procesie wydawniczym danego manuskryptu. Należy zachować poufność informacji na poszczególnych etapach procesu wydawniczego i pomiędzy poszczególnymi jego uczestnikami.
Żadna informacja czy element nadesłanych manuskryptów nie może zostać wykorzystany w pracach własnych członków Zespołu Redakcyjnego bez pisemnej zgody Autora.

Konflikt interesów
W przypadku zaistnienia konfliktu interesów na jakimkolwiek etapie prac redakcyjnych członek Zespołu Redakcyjnego jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o sytuacji Redaktora Naczelnego, który może odsunąć daną osobę od dalszych prac redakcyjnych przy danym manuskrypcie.

Decyzja o publikacji
Ostateczna decyzja o publikacji jest wyłączną kompetencją Redaktora Naczelnego, który podejmuje ją na podstawie opinii Zespołu Redakcyjnego i Recenzentów.
Redaktor Naczelny przed podjęciem ostatecznej decyzji o publikacji manuskryptu może zasięgnąć opinii Rady Naukowej lub Komisji Bioetycznej.

Postępowanie w przypadku stwierdzonych naruszeń
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad etyki wydawniczej członkowie Zespołu Redakcyjnego i Redaktor Naczelny mogą zmienić decyzję dotyczącą publikacji manuskryptu. decyzja może być zmieniona lub cofnięta na każdym etapie procesu wydawniczego.
W przypadku stwierdzenia naruszeń po opublikowaniu manuskryptu Zespół Redakcyjny zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej czasopisma.

RECENZENCI
Recenzent wspomaga Zespół Redakcyjny w podejmowaniu decyzji redakcyjnych.

Niezależności decyzji
Recenzent ocenia pracę zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem.

Anonimowość
W celu zapewnienia bezstronności oceny recenzja przeprowadzana jest z zachowaniem dwustronnej anonimowości – Autor i Recenzent nie znają swoich tożsamości (double-blind review).

Obiektywizm
Recenzent ocenia nadesłane manuskrypty wyłącznie pod względem merytorycznym, bez względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę czy przekonania polityczne Autorów.
Recenzja powinna mieć jasną i czytelną argumentacją pozbawioną krytyki personalnej.

Poufność
Wszelkie informacje czy pomysły i idee pozyskane w procesie recenzji są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, ani być wykorzystane w pracach własnych.

Konflikt interesów
Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanych manuskryptów, gdy istnieje potencjalne ryzyko konfliktu interesów.

Terminowość
Recenzent wykonuje recenzję w uzgodnionym terminie, a w razie niemożności jego dotrzymania zawiadamia o tym Redakcję, aby umożliwić wybór innych Recenzentów.

Rzetelność recenzji
Recenzent zobowiązany jest do przedstawienia przemyślanej, uczciwej, konstruktywnej i merytorycznej krytyki nadesłanej pracy.
Recenzent powinien zgłosić Zespołowi Redakcyjnemu wszelkie stwierdzone naruszenia zasad etyki wydawniczej oraz istotne podobieństwa recenzowanego manuskryptu do innych opublikowanych prac.

AUTORZY

Rzetelność informacji
Autorzy są obowiązani przedstawić rzetelny opis wykonanych prac badawczych, szczegółowe dane, przywołane źródła, umożliwiające innym naukowcom powtórzenie przeprowadzonych badań i ich znaczenie.
Stwierdzenia niezgodne z prawdą lub w sposób zamierzony nieprecyzyjne stanowią są nieetyczne.
Jeżeli Autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w opublikowanej pracy, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Redakcję oraz współpracować z nią w celu skorygowania zaistniałych błędów lub wycofania publikacji.

Oryginalność
Prace zgłaszane do publikacji muszą być w całości oryginalne i stanowić efekt własnej pracy Autorów.
Wielokrotne publikowanie wyników tych samych badań lub pomysłów i idei jest uznawane za naruszenie zasady oryginalności.
Praca zgłaszana do publikacji nie powinna być wcześniej publikowana ani złożona do publikacji w innym wydawnictwie.

Oznaczenie autorstwa
Autorstwo i współautorstwo powinno zostać przypisane tylko osobom, które wniosły znaczący wkład w powstanie koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji wyników przedstawionych badań.
Autor korespondencyjny składa pracę w imieniu własnym i współautorów po uzyskaniu ich zgody na składanie oświadczeń woli w ich imieniu.
Niedopuszczalne są przejawy takich zjawisk, jak: ghostwriting, guest authorship i honorary authorship.

Źródła finansowania
Autorzy są obowiązani ujawnić wszelkie źródła finansowania prac związanych z artykułem.

Konflikt interesów
Autorzy są obowiązani ujawnić wszelkie potencjalne konflikty interesów, które mógłby wpłynąć na wyniki badań bądź ich interpretację.
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top